نت دی ال | NetDl

دانلود نمونه سوالات استخدامی|دانلود رایگان

بایگانی برای سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور

سوالات تخصصی کارشناس فناوری اطلاعات

این مجموعه جهت آمادگی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و متناسب برای ردیف شغلی کارشناس فناوری اطلاعات برای داوطلبین متقاضی شرکت در این خوشه شغلی آماده و برای دانلود قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس امور آموزش

این مجموعه جهت آمادگی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و متناسب برای ردیف شغلی کارشناس امور آموزش برای داوطلبین متقاضی شرکت در این خوشه شغلی آماده و برای دانلود قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات تخصصی کارشناس حقوقی

این مجموعه جهت آمادگی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و متناسب برای ردیف شغلی کارشناس حقوق برای داوطلبین متقاضی شرکت در این خوشه شغلی آماده و برای دانلود قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات تخصصی کاردان و کارشناس امور اداری

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین گرامی شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و متناسب برای ردیف شغلی کارشناس امور اداری آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات استخدامی تخصصی تقریر نویس

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین گرامی شرکت در آزمون استخدامی دیوان عدالت اداری ( مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور ) و متناسب برای ردیف شغلی تقریر نویس آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

سوالات کارشناس فناوری اطلاعات استخدامی دستگاه های اجرائی کشور

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و متناسب برای ردیف شغلی و خوشه کارشناس فناوری اطلاعات با کد خوشه 1267 آماده و برای دانلود قرار گرفته است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزش

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور و متناسب برای ردیف شغلی و خوشه کارشناس امور آموزش با کد خوشه 1274 آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

سوالات کارشناس حقوقی استخدامی دستگاه های اجرائی کشور

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور و متناسب برای ردیف شغلی و خوشه کارشناس حقوقی با کد خوشه 139 آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات استخدامی مربی آموزش فنی و حرفه ای

این بسته جهت آمادگی داوطلبین و مربیان حق التدریسی سازمان فنی و حرفه ای کشور داوطلب شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور ( سازمان فنی و حرفه ای کشور ) و متناسب برای خوشه مربی آموزش فنی و حرفه ای آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

سوالات کارشناس بازرگانی داخلی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین گرامی شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور و متناسب برای ردیف شغلی کارشناس بازرگانی داخلی آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

سوالات تقریر نویس استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین گرامی شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور و متناسب برای ردیف شغلی تقریر نویس آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین گرامی شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود